Zpracování havarijního plánu

Zpracování havarijního plánu

Havarijní plán je součástí opatření pro případ úniku závadných látek do prostředí, zabývá se možnými cestami úniku jednotlivých závadných látek a způsoby řešení vzniklých havárií, stanoví podmínky hlášení a odstranění následků havárií. Vypracová se na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 450 /2005 Sb., o zacházení se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Havarijní plán musí mít každý zemědělský podnik, který nakládá alespoň s jednou z následujících závadných látek – hnojiva, přípravky na ochranu rostlin, nafta, nebo oleje. V případě změny podmínek v zemědělském podniku (např. spuštění bioplynové stanice, zrušení živočišné výroby, změna technologie živočišné výroby apod.) je nutné provést aktualizaci havarijního plánu.

Nabízíme kompletní zpracování havarijního plánu, včetně veškeré komunikace s příslušnými úřady. Dále nabízíme aktualizaci již zpracovaného havarijního plánu.

Cena

Vypracování havarijního plánu: 10-15 000 Kč podle složitosti vypracování
Aktualizace havarijního plánu: od 1000 Kč podle složitosti vypracování

Kontakt

Ing. Jan Typta, Ph.D.
Mobil: +420 728 569 075