Vypracování dotačních projektů

 

Cena

 • podle rozsahu projektu 5000 Kč – 20000 Kč

Kontakt

Ing. Jan Typta, Ph.D.
Mobil: +420 728 569 075
Email: jantypta@seznam.cz 

Dotační poradenství


Budeme vám pomáhat po celou dobu realizace projektu. Úvodní konzultaci a zhodnocení plánované investice provedeme zdarma. Poradíme vám při formulování podnikatelského záměru, sepíšeme žádost o dotaci, dáme dohromady veškeré dokumenty a zajistíme komunikaci s orgány veřejné správy.

Naše služby obsahují vše, co je pro dotaci potřeba.

Výběr dotačního titulu

Zajistíme podrobnou analýzu a zjistíme, jaké jsou vhodné dotační tituly. Vše provádíme individuálně podle charakteru klienta a jeho záměrů. 

Zpracování žádosti o poskytnutí dotace

V rámci zpracování žádosti pro vás zařídíme:

 • registraci do elektronických systémů pro vypracování žádosti o poskytnutí dotace
 • vypracování harmonogramu realizace včetně členění na dílčí etapy, nastavení a zpracování detailního rozpočtu projektu včetně rozdělení způsobilých výdajů do jednotlivých rozpočtových kapitol
 • identifikaci rizik a návrh vhodných preventivních opatření
 • nastavení závazných a monitorovacích ukazatelů projektu
 • kompletní zpracování podnikatelského záměru / studie proveditelnosti
 • kompletaci všech povinných příloh žádosti o poskytnutí dotace
 • kompletní vypracování a podání žádosti o poskytnutí dotace (PRV, OPŽP a OPPIK).

Administrace schválených projektů

Pro úspěšný projekt a reálné získání dotace není klíčové pouze samotné schválení projektu. Rozhoduje především jeho realizace.

Využitím naší služby přenecháte celkovou administraci projektu profesionálům s mnohaletými zkušenostmi. Ušetříte svůj čas, zvýšíte svou efektivitu, snížíte své náklady a hlavně minimalizujete riziko chyb, které vás mohou připravit až o celou dotaci.

Komplexní služby zahrnují následující úkony:

 • vstupní analýzu podmínek projektu
 • zpracování žádostí o platbu
 • zpracování monitorovacích zpráv
 • zpracování zpráv z realizace projektu
 • zpracování žádostí o změnu
 • zpracování žádostí o dílčí změny projektu
 • přítomnost při kontrole státních orgánů na místě

Realizace výběrových řízení

Při realizaci dotačního projektu je nutné dodržet pravidla pro výběr dodavatelů. Naši zkušení odborníci zodpovědní za službu na to dohlédnou. Zajistíme, aby vaše výběrová řízení splnila všechny požadavky. Zaručíme vám plnou právní odpovědnost za průběh zadávacího řízení a zpracované dokumenty. Garantujeme diskrétnost, mlčenlivost a vyloučení střetu zájmů.

Zajistíme kompletní proces výběrového řízení a to především:

 • vstupní jednání k výběrovému řízení
 • přípravu a kompletní zpracování zadávací dokumentace dle Pravidel pro výběr dodavatelů a všech navazujících metodik, popř. dle Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v případě dotovaných, veřejných či sektorových zadavatelů
 • přípravu, kompletní zpracování a zveřejnění textu oznámení o vyhlášení výběrového řízení dle specifického režimu výběrového řízení
 • zajištění rozesílání zadávací dokumentace uchazečům
 • přijímání nabídek
 • procesní a administrativní zajištění jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • kontrolu náležitostí nabídek a přípravu podkladů pro hodnocení nabídek
 • zajištění souladu hodnocení s uveřejněnými hodnotícími kritérii
 • kontrolu smlouvy
 • poradenství při realizaci předmětu výběrového řízení
 • revize kompletní dokumentace a zajištění nahrání potřebných dokumentů do elektronických systémů

Proč nám přenechat komplexní administraci dotačního projektu?

 • Vyznáme se v dotacích z PRV, OPŽP a OPPIK.
 • Víme, jak jednat se státními orgány.
 • Zpracujeme doopravdy kvalitní podnikatelský záměr a zajistíme dlouhodobou udržitelnost projektu.
 • Úspěšnost námi zpracovaných projektů se blíží 90 %.
 • Minimalizujeme vaše náklady, naše odměna je vázána na výsledek schválení projektu.
 • Snížíme vaši administrativní zátěž a ušetříme vám čas.

Máte-li zájem o dotaci, vyplňte tento dotazník