Typtův Statek

Odborný lesní hospodář

Licencovaný odborný lesní hospodář Ing. Jan Typta, Ph.D. Vám poradí a pomůže se vším co se týká správy lesa.

Odborný lesní hospodář (OLH)

Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Odborný lesní hospodář zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

Odborným lesním hospodářem může být fyzická osoba nebo právnická osoba, která má k této činnosti licenci udělenou orgánem státní správy lesů podle hlavy šesté tohoto zákona. Vlastník lesa má právo vybrat si odborného lesního hospodáře; jeho jméno je povinen oznámit orgánu státní správy lesů. Vlastník lesa, který hospodaří podle plánu (§ 24 odst. 3), je povinen uzavřít s odborným lesním hospodářem smlouvu o výkonu činnosti podle odstavce 1. Pokud splňuje podmínku odborného lesnického vzdělání a odborné lesnické praxe (§ 42), může vlastník lesa v lesích ve svém vlastnictví vykonávat činnost odborného lesního hospodáře sám i bez udělení licence.

Pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám, vykonává v lesích, pro které jsou zpracovány osnovy (§ 25 odst. 1), funkci odborného lesního hospodáře právnická osoba, která v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích, pokud orgán státní správy lesů nerozhodne o pověření jiné právnické nebo fyzické osoby. Náklady na činnost odborného lesního hospodáře hradí vlastník lesa; náklady na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou podle odstavce 6 hradí stát. (výňatek ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) §37)

Úplné znění „lesního zákona“ najdete zde 

 

Naše služby OLH

1. Obnova a výchova porostů: Určit způsob provedení a místo výchovného zásahu, provést instruktáž k vyznačení zásahu. Určit vhodný reprodukční materiál (sazenice, osivo) pro zalesnění, způsob manipulace s materiálem. Vést evidenci o nakládání se semeny a sazenicemi. Vést evidenci holin, lhůty jejich zalesnění a zajištění lesních porostů a žádat o případné povolení prodloužení zákonné lhůty. Určit plochy, dřevinnou skladbu, čas a způsob provedení obnovy lesa a projekty zalesnění.

2. Ochrana lesa: Sledovat stav lesních porostů, zjišťovat, evidovat a oznamovat orgánů státní správy lesů a vlastníkovi lesa výskyt a rozsah škod jimi způsobených. Navrhovat opatření a evidovat jejich provedení. Vyznačovat napadené stromy a zabezpečit jejich asanaci.

3. Těžba dříví: Upozorňovat na přednostní provedení těžby nahodilé, oznamovat její provedení SSL. Vyznačit mýtní úmyslné těžby a nahodilé těžby.

4. Lesní doprava: Určit čas, místo a způsob provedení dopravy v lese.

5. Spolupráce se státní správou lesů: Zabezpečit zpracování lesního hospodářského plánu. Vypracovat připomínky a požadavky vlastníka lesů na zpracování LHP. Předložit LHP ke zpracování. Sledovat dodržení závazných ustanovení LHP. Soustřeďovat podklady a vést evidenci hospodaření v lesích vlastníka.

Ceny

  • Zprostředkování těžby vćetně povolení + zajištění veškerých úkonů (pila, traktor) + prodej dŕíví –zdarma (při správě lesů námi), 3% z ceny dodavatele prací (bez smlouvy o výkonu OLH)
  • Vyřízení dotacína hospodaření v lesích na území kraje – zdarma (při správě lesů námi), 10% ze získané dotace (bez smlouvy o výkonu OLH)
  • Vyřízení dotací z SZIF lesnictví –viz. poradenství na farmě
  • Pěstební projekt zalesnění do 3 ha plochy – 1500 kč
  • Výkon odborného lesního hospodáře- 500 kč/ha/rok (sazba stanoven Ministerstvem zemědělství).
  • Ostatní úkony dle vzájemné domluvy

Kontakt

Ing. Jan Typta, Ph.D.
Mobil: +420 728 569 075
Email: jantypta@seznam.cz